Main Page Sitemap

Top slot machine gratis book fra


top slot machine gratis book fra

PIN) personnummer personalized brugertilpasset personnel personale (t stab (firmaledelse) personnel costs personaleomkostninger personnel manager personalechef (merk.) Perspex (varemærke) plexiglas petrol (UK) benzin petroleum jelly vaseline petty cash (til diverse småudgifter) småbeløb (merk.) pH value pH-værdi pH value stabilizer pH-stabilisator phonetic lettering lydskrift photo (flt.
kapacitetsomkostninger overhead film transparent (AV) overheads faste omkostninger (merk.Blomster) typografiske ornamenter flt.slå fra (fx valser udkoble disengaging frakobling (gen.) dish (fremkalder) skål disk (US) diskette disk controller diskstyreenhed (edb) disk drive diskettedrev disk morroring diskspejling (dtp) software casino online 3001 dismantle afmontere dismantling afmontering dismiss afskedige dismissal afskedigelse dispatch forsendelse (transport) dispatch department forsendelsesafdeling dispatch note følgeseddel dispatch room operator.S.h.) mellemrubrik sub-heading mellemrubrik, underoverskrift, underrubrik, undertitel subject index sagsregister, stikordsregister sub-routine underprogram (edb) subscript (fx H2O) indekstal (etb nedrykket tegn subscript (fx tallet 2 i H2O) hængende tegn subsequent efterfølgende (gen.) subsequent operations efterfølgende arbejde subsidiary company datterselskab (merk.) substrate trykbærer subtitle undertitel subtitling.skriftsnit, skrifttype font library (US) skriftbibliotek fonts in direct access online skrifter (dtp) footer bundtekst (dtp) footprint (US) gulvareal forbidden forbudt force majeure force majeure forced lubrication tryksmøring forced page break hårdt sideskift (etb) forced side break tvunget sideskift (etb) forecast prognose (merk.) foreign udenlandsk.GPO) amerikanske statstrykkeri, det gradation filmemulsionshårdhed gradation screen raster med forløb grade kvalitet grade (fx efter kvalitet) sortere graduate dimittend grain direction fiberretning (papir) grain screen kornraster graining korning (offset) grain-long smal bane (papir) grain-short sheet bred bane (papir) grammage gramvægt (papir kvadratmetervægt (papir) grams.strømsvigt power failure strømafbrydelse (el.P.e.c.) fotocelle photoelectric eye fotocelle photoengraving kemigrafi (klichéfremstilling til højtryk) photograph fotografi photographer fotograf photographic material fotomateriale photographic media fotomateriale photographic paper fotopapir photographic reduction nedfotografering photogravure autotypisk dybtryk photolithography fotolitografi photometer lysmåler photoresist dæklak (repro) photosenitive coating lysfølsom hinde photosetter fotosættemaskine (gen.) photosetting fotosats.T.c./TC) manuskript følger (manuscript) come out udkomme (publikation) comic strip tegneserie comics tegneserie command kommando (edb) commercial erhvervsmæssig commercial a snabel-a commercial art brugsgrafik, reklamekunst commercial artist grafiker, reklametegner commercial designer formgiver (industriel og grafisk) commercial electricity teknisk strøm commercial printing accidenstryk commission igangsætte, provision.træmasse (papirfr.) pulse impuls, puls pulse emitter impulsgiver pulse generator impulsgiver pumice stone pimpsten punch hullemaskine, lokke, lokkeapparat (hulleapparat) punched (fx ark forsynet med arkivhuller) hullet punched card hulkort punched filing holes arkivhuller puncher hullemaskine, lokkeapparat (hulleapparat) punching hulstansning punching machine hullemaskine, lokkeapparat (hulleapparat) punctuation.Mål udfylde (med blindmateriale) quad middle bloksats quad right udslutte til højre quad stayer (overtrukne æsker) æskerejsemaskine quadding linieudfyldning qualified engineer of printing grafisk ingeniør qualifying time karenstid (t) quality egenskab, kvalitet quality assessment kvalitetsbedømmelse quality assurance kvalitetssikring quality control kvalitetskontrol quality management kvalitetsstyring quantity.magasin (beholder) binary binær binary digit (fork.Time imprint trykkested imprinting indtrykning (gen.) imprinting unit indtrykningsværk improve forbedre improvement forbedring improvement of the environment miljøforbedring impulse impuls in boards papbind, i in jerks rykvis (gen.) in numerical order nummerorden, i in one through arbejdsgang in position plads, på in print lagerbog (forlag).sætte i stand til, tillade (edb) enamelled cardboard glanskarton, højglanskarton encapsulated software indbygget programmel (dtp) enclosure (s) bilag encode indkode, kode (dtp) encrypt kode (dtp kryptere encyclopedia leksikon end afslutte (gen.) end of file (fork.Slot Fortune Of The Pharaohs, fate un viaggio nel deserto con la slot machine online.5033 - Dietitian, orchard View Apartments, vineland Park Estates.5025 - Meadow Lane, ext.For Optical Character Recognition) optisk læsning OCR reader (fork.D/C eller.C.) tospaltet double crown poster (50 x 70 cm) halvformat, plakat i, plakat i halvformat double figures tocifret (merk.) double gate fold alterfals (bogb.) double page spread ad tosidesannonce double tax convention (mellem fx oecd-lande) dobbeltbeskatningsoverenskomst double tax treaty dobbeltbeskatningsoverenskomst double-click (med mus).24 blade) quoin chase slutteramme (højtryk) quoin key sluttenøgle quoin wedge sluttekile quoins (flt.) sluttetøj (blysats)"tion citat, tilbud (merk.)"tion mark anførselstegn" citat qwerty keyboard normalt tastatur, qwerty tastatur raceway samlekanal (i samlehæfter transportkanal (i samlehæfter) rack stativ (tørring) radiator varmeapparat radical sign.papirstreng (rot.) paper wrapper smudsomslag paperboard karton (tynd) paperbound hæftet (bogb.) papier-mâché papmache papir bindmaterialer paraffin oil petroleum paragraph afsnit, paragraf (gen.) paragraph indent afsnitsindrykning online roulette games zero (dtp) paragraph mark alineategn (tegn for ny linie) parallel folding parallelfalsning parameter parameter parcel pakke parchment (ægte) pergament parchment window.
DUT) apparat under afprøvning diacritical mark diakritisk tegn diagnostic software diagnosticeringsprogram (edb) diagram grafisk fremstilling, tegning dial-up line opkaldslinie (tele) dial-up network telefonnet dial-up time opkoblingstid diaphragm blænde (foto) diaphragm setting arm objektivets viserarm (repro) diazo copy blåtryk diazo paper lystrykkopipapir dichotomising search binær søgning.
tillæg (til pris) additional charge for colour farvetillæg (annonce) additive colour synthesis additiv farveblanding additives (fx til trykfarve) tilsætningsmidler add-on memory supplerende hukommelse Addressograph (varemærke) adressograf adequate (fx om prøve) repræsentativ (tilstrækkelig god) adhere klæbe adherence (fx om trykfarve) bindeevne adhesive (ofte syntetisk) klæbemiddel, lim.
Sitemap